Hallitus

Yhtiön hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus tai hallituksen jäsen ei saa noudattaa yhtiökokouksen, hallintoneuvoston tai hallituksen tekemää päätöstä, joka on Osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen vastaisena pätemätön. Hallituksen valitsee yhtiön yhtiökokous. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 4 §:n nojalla Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen 5 §:n nojalla Yhtiötä edustaa paitsi hallitus, myös hallituksen jäsenet kukin erikseen. Lisäksi hallitus voi antaa nimetyille henkilöille prokuran.

Hallituksen päätökseksi tulee se kanta, jota enemmän kuin puolet kokouksessa läsnä olevista jäsenistä kannattaa. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi puheenjohtajan vaalissa ratkaisee arpa. Piipon hallituksen päätöksen mukaan hallitus kokoontuu ainakin kuusi kertaa vuodessa. Lisäksi hallitus kokoontuu Yhtiön kehitysvaiheesta johtuen joustavasti hallituksen puheenjohtajan määrittelemien tarpeiden mukaisesti.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan työosoite on Sysmäjärventie 3, 83500 Outokumpu.
Seuraavassa taulukossa on esitetty Yhtiön hallituksen jäsenten perustiedot:

Nimi Tehtävä hallituksessa  Syntymävuosi Nimittämisvuosi
Antti Piippo Puheenjohtaja 1947 1979
Kari Hirvonen Jäsen 1956 2000
Mikael Slotte Jäsen 1955 2016
Lars-Olof Staffans Jäsen 1955 2016

   

Puheenjohtajan esittely      

Antti Piippo on toiminut Piipon hallituksen puheenjohtajana vuodesta 1979 lähtien. Antti Piippo on tehnyt uran Aspo Oy Elektroniikan johtajana vuosina 1971–1984, Lohja Oy Elektroniikkateollisuuden johtajana vuosina 1984–1991 ja Elcoteq SE:n ja sen edeltäjän hallituksen puheenjohtajana vuosina 1996–2010. Lisäksi Antti Piipolla on ollut useita hallitus- ja hallintoneuvostojäsenyyksiä sekä puheenjohtajuuksia eri yhtiöissä ja elinkeinoelämän järjestöissä. Antti Piippo on muun muassa toiminut hallituksen puheenjohtajana nykytaidegalleria Helsinki Contemporary Oy:ssä vuodesta 2007 lähtien ja Nykytaiteen Museo Kiasman Tukisäätiössä vuodesta 2014 lähtien sekä hallituksen jäsenenä Avanti! ry:ssä vuodesta 2011 lähtien. Antti Piippo on suorittanut insinöörin tutkinnon vuonna 1973, ja hänelle on myönnetty unkarilaisen Pécsin yliopiston kunniatohtorin arvonimi.

 

Toimitusjohtajan esittely 

Kari Hirvonen on toiminut Yhtiön toimitusjohtajana vuodesta 1999 lähtien sekä hallituksen jäsenenä vuodesta 2000 alkaen. Hirvonen on tullut Yhtiön palvelukseen 1979 ja toiminut ennen toimitusjohtajaksi siirtymistään vuodesta 1980 erilaisissa johtotehtävissä Piipon edeltäjäyhtiöissä. Hirvonen on suorittanut eMBA-tutkinnon vuonna 2011.

Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty.

Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi.

Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta yhtiön toiminnalle olennaista haittaa. Viimeksi mainitussa tapauksessa hallitukselle on mahdollisimman pian annettava tieto toimista.

 

Corporate Governance

Yhtiö ei noudata Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 -suositusta, koska se ei ole Yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden Yhtiön arvion mukaan perusteltua.